[Top] 前端开发代做

前端开发代做:
html,css,js,jquery,vue,angular,uniapp,php,thinkphp,java,mysql,h5,layui,element-ui,mui...

 • 5年+开发经验,根据难易定价格,快速,无 bug;
 • 请发需求说明,最好有设计图;
 • 请注明最后完成日期;
 • 邮箱:xiaowiba@xiaowiba.com
 • 微信:dawiba
 • QQ:734696413
 • 谢谢~

CSS - pointer-events: none;

可以让某个元素实现类似于海市蜃楼的效果,可以看的到某个元素,但是你无法摸的着。

pointer-events: none;

JS - 数组元素根据指定的字段排序

var arr = [
{far:123.45,address:"金粮路"},
{far:3685.45,address:"北京路"},
{far:2.8,address:"人民公园"},
];
//
arr.sort(function (a, b) {
  if (a.far < b.far) {
    return -1;
  } else if (a.far == b.far) {
    return 0;
  } else {
    return 1;
  }

MYSQL - SERVER SENT CHARSET (255) UNKNOWN

修改 my.ini

[mysqld]
port=3306
character-set-server=utf8
default_authentication_plugin=mysql_native_password
[mysql]
default-character-set=utf8
[client]
default-character-set=utf8

最后重启 mysql